ANBI

Eglise Wallonne de La Haye/Waals Hervormde Gemeente Den Haag

ALGEMENE INFORMATIE:

Naam ANBI:   Waals Hervormde Gemeente Den Haag
RSIN nr: 802598444 met als standplaats Rijswijk ZH
(dit is een verouderd nummer maar vooralsnog wel geldig)

Naam ANBI:   Waals Hervormde Gemeente Den Haag
RSIN nr: 824104778 met als standplaats ‘s Gravenhage)

Adres:             Noordeinde 25
Postcode:       2514 GB DEN HAAG
Telefoon:        070-365 75 86
Website:         https://www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
Email:              eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

College van Kerkrentmeesters:

Stacey Dagron Hass, Den Haag.
E-mail: shass@eglisereformeewallonnedelahaye.nl

Diaconie:

Naam ANBI:   Diaconie Waals Hervormde Gemeente Den Haag
RSIN nr:          802374505
Penningmeester: Yvonne Dirksen-Ngo Mbog, Den Haag,
E-mail: mbogyvy@yahoo.fr

De oorsprong van de Waalse kerken in Nederland gaat terug op de godsdienstoorlogen die de 16e eeuw verscheurden. In het noorden van Frankrijk en in de Zuidelijke Nederlanden woonden toen veel aanhangers van de Reformatie. Om aan de vervolgingen te ontkomen zochten velen van hen een goed heenkomen in Holland, dat sedert 1572 onder leiding van Prins Willem van Oranje bevrijd was van de Spaanse heerschappij. De Franstalige calvinisten werden in hun nieuwe vaderland, naar de streek van herkomst, Wallonië, Walen genoemd. Er kwamen ook veel Walen naar Den Haag. Dit is de eerste vluchtelingenstroom (“premier refuge”).

Door de opheffing van het Edict van Nantes in 1685, waardoor de protestanten in Frankrijk, de Hugenoten, hun toch al beperkte geloofsvrijheid verloren, kwam een tweede golf Franstalige vluchtelingen naar het vrije Nederland (“deuxième refuge”). Deze tweede vluchtelingenstroom was veel groter dan de eerste.

De Hofkapel

De Staten van Holland stelden in 1579 de toenmalige kerk aan het Binnenhof, de Maria Capel ten Hove, ter beschikking voor de protestantse eredienst in de Franse taal. Aanvankelijk vormden de Walen in Den Haag geen onafhankelijke kerk, maar maakten deel uit van de Waalse Gemeente van Delft. In 1591  kregen zij een eigen predikant, dominee Jean Uytenbogaert. Dit was vooral te danken aan de komst naar Den Haag van de Franstalige vierde echtgenote van Willem van Oranje, Louise de Coligny, 7 jaar na de moord op haar echtgenoot.

De Waalse Kerk aan het Noordeinde

In 1806 werd Lodewijk Napoleon koning van Holland en vestigde zijn residentie in het paleis op het Binnenhof. Hierdoor werd de Waalse Gemeente gedwongen de Hofkapel te verlaten. Lodewijk Napoleon stelde een som van 50.000 gulden ter beschikking voor de bouw van een nieuwe kerk, vermeerderd met 10.000 gulden voor de aankoop van een nieuw orgel.

De kerkenraad kocht in 1807 een terrein aan het Noordeinde waarop de nieuwe kerk werd gebouwd. Het interieur van de Hofkapel werd naar de nieuwe kerk overgebracht. De kerk werd in gebruik genomen op zondag 6 november 1808. In 1811 werd er een, door de orgelbouwer J.P. Künckel uit Rotterdam, gebouwd orgel geplaatst. Dit orgel werd in 1885 vervangen door een orgel gebouwd door de Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll.

Al ten tijde van de Hofkapel was er een binding tussen het Huis van Oranje en de Waalse Kerk. Zo werden er verschillende Oranjes in de Hofkapel gedoopt..

Op kosten van de gemeente Den Haag werd in maart 1814 in de kerk een bank geplaatst, speciaal voor de Koning en zijn gezin die de kerkdiensten kwamen bijwonen. De bank werd recht tegenover de kansel geplaatst.

In februari 1815 kreeg de kerkenraad een brief van de gemeente Den Haag waarin het besluit van de Koning werd meegedeeld, dat alle kerkelijke gemeenten het begin van hun dienst mochten aankondigen door middel van het luiden van de klok. In het torentje werd een klok opgehangen, die gegoten was door een klokkengieter uit Amsterdam.

In 1850 vond er een wijziging van het interieur plaats. De preekstoel met het doophek werd tegen de noordelijke zijwand geplaatst en de banken werden in de lengterichting van het gebouw gezet. De koningsbank (de Hofbank) werd links van de kansel geplaatst en rechts van de kansel werd een bank geplaatst, gemaakt van materiaal afkomstig van gesloopte banken. De uiterlijke vorm van deze bank kwam overeen met die van de koningsbank.

Bij de restauratie van 1995 – 1997 werd het interieur teruggebracht tot de oorspronkelijke opstelling. Het aantal banken werd verminderd.

De klok die in de toren hing was gebarsten en werd uit de toren verwijderd en onder de orgelgalerij geplaatst. Er werd besloten één van de twee klokken afkomstig uit de Hofkapel in de klokkentoren te hangen. Deze klok was in 1702 gegoten door Gilles Wibrants uit Amsterdam. De andere klok van de Hofkapel, die in 1604 was gegoten door Franchois Simonszn., werd ook onder de orgelgalerij geplaatst.

De Waalse Kerken in Nederland.

Er zijn in Nederland nog 13 Waalse Kerken: Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Breda, Utrecht, Zwolle/Maastricht, Arnhem/Nijmegen en Groningen.

Vanaf het begin maken de Waalse Kerken deel uit van de Nederlands Hervormde Kerk. Zij vormen een eigen Classis met het recht van kerkprovincie.

Sinds 1 mei 2004 maakten de Waalse Kerken deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De Waalse Classis,  maakt sindsdien deel uit van de kerkprovincie  Brabant-Limburg.

De voertaal in de Waalse Kerken is het Frans.

De Waalse Gemeente in Den Haag.

De Waalse Gemeente in Den Haag  telt ± 200 leden en vrienden en is globaal opgebouwd uit de volgende groepen: Nederlanders waarvan nog een aantal afstammen van de Hugenoten, dankzij deze groep is het gebruik van de Franse taal door de eeuwen heen bewaard gebleven, en Nederlanders die de Franse taal en cultuur sympathiseren. Vervolgens zijn er de Franstalige protestanten die werkzaam zijn in Nederland en, van recenter datum, protestanten afkomstig van Franstalige Afrikaanse landen.

De Waalse Gemeente in Den Haag is een streekgemeente. Geografisch behoren bij deze gemeente: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk.

De kerkdiensten vinden plaats op zondagochtend om 10.30 uur.

DOELSTELLING:

De Waals Hervormde Gemeente te Den Haag heeft als doelstelling:

De verkondiging van het Evangelie in de franse taal. Het in stand houden van een protestantse Franstalige kerkelijke gemeente in den Haag.

Daarnaast wil de Waals Hervormde Gemeente te den Haag in de eerste plaats een gastvrije gemeente zijn, een ontmoetingsplaats voor mensen van diverse geloofsrichtingen en nationaliteiten. Een Gemeente met een open oog voor de medemens dichtbij en verder weg in de wereld.

De Waals Hervormde Gemeente te den Haag streeft ook het levend houden van  het erfgoed van de Waalse en Franse vluchtelingen na.

BELEIDSPLAN 2015-2017:

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) is hier te vinden. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is hier te vinden.

Vanwege het feit dat de  Waalse Kerk te den Haag geen “wijkgemeente” is, maar een breder gebied bestrijdt, den Haag en randgemeentes en op soms nog grotere afstand en de leden en vrienden van de gemeente elkaar niet makkelijk door de weeks in de buurt ontmoeten, ligt het accent van het kerkelijk leven op de kerkdienst. Het beleidsplan voor de korte termijn behelst daarom het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de kerkdiensten middels participatie door kerkleden, door muziek, door achteraf het samenzijn te stimuleren met een repas familial.

Internetsite: aanpassen en verbeteren om de doelgroepen in hun behoeften en wensen te voorzien

Peiling: wat zijn de ideeën van de leden ten aanzien van een opbouwende kerkdienst? Wat telt voor hen allereerst?

Liturgiecommissie: wie zijn en worden de leden om meer creativiteit te genereren?

Nadenken over de goede gang van zaken van een kerkdienst en welke punten verbeterd kunnen worden

Kerkdiensten en preken regelmatig en gestructureerd evalueren

Hoe worden de kerken waarin het Heilig Avond wordt gevierd, beleefd? Wat zou er anders kunnen en/of moeten?

Deelname van leden aan de diensten: rooster van lezers, persoonlijke getuigenissen, welke liederen zingen, gebeden door leden zelf gedaan

Muziek stimuleren: orgel, dwarsfluit, piano, gitaar, koor om de dienst te begeleiden maar ook voor “muziek om de muziek”.

Nieuw zangboek, nieuwe liederen aanleren

Complete liturgie op papier iedere zondag: vertalingen in het Nederlands ernaast

Aparte kerkdienst voor specifieke groepen: jeugd, bijbelstudiegroep, vluchtelingen (?). Een dienst aan een specifiek en actueel diaconaal doel wijden, dienst à la Taizé

Speciale momenten voor de kinderen inbouwen: geloofsonderricht, hoe de dienst aan te passen ?

Een ontvangstcommissie instellen: vereist is de gave van de glimlach.

Bezoeken afleggen bij andere kerken om te leren van hun inspirerende diensten: niet kopiëren maar de goede en toepasbare elementen voor onze situatie gebruiken

Na de dienst: gezamenlijke maaltijd, koffie, ontmoetingen.

WIE VOELT ZICH GEROEPEN?

WIE HEEFT EEN GAVE OM ZICH VOOR EEN VAN DEZE FACETTEN OM DE DIENST TE VERNIEUWEN IN TE ZETTEN?

WIE WIL ZICH VERANTWOORDELIJK STELLEN?

Dit is het beleid wat betreft de korte termijn, op de lange termijn worden de volgende punten steeds in het vizier gehouden. Dan denken we over de naamsbekendheid in het Franstalige Haagse maar ook ver daarbuiten. Het bezoekwerk dat aan alle gemeenteleden gedaan dient te worden, het bevorderen van oecumenische contacten, de aankleding van het kerkgebouw, het scherpe toezicht op de baten en lasten zodat die goed in evenwicht verkeren en de diaconale activiteiten.

Het beleid is er ook op gericht het kerkgebouw, wat een rijks monument is, in een goede staat van onderhoud te bewaren. Het gebouw wordt, behalve voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten, ook gebruikt voor culturele evenementen, zoals muziek uitvoeringen en lezingen. De kerkrentmeesters, de koster en een aantal vrijwilligers zetten zich met veel ijver in voor een zo adequaat mogelijke verhuur van de kerk.

  1. De kerk zal zich een naamsbekendheid bij de Franstaligen dienen te verwerven, ook bij andere internationale kerken en christelijke kerken in Den Haag.
  2. De coherentie en het omzien naar elkaar

elkaar binnen de kerk bevorderen. Dit geschiedt door wederzijds bezoek en het organiseren van ontmoetingen.

  1. De kerkgemeenschap als een hartelijke gemeenschap doen ervaren waarbij een ieder zich welkom voelt. Het interieur verfraaien
  2. Het kerkbestuur dient continu waakzaam te zijn op een goed evenwicht tussen baten en lasten. Jaarlijks de kerkleden stimuleren om te beseffen dat de Vaste Vrijwillige Bijdrage wel vrijwillig is maar niet vrijblijvend.
  3. Aanpassen van de diaconale prioriteiten gezien ook het wisselend karakter van de kerkleden. Blijvend toezien om individuele noden van kerkleden en in overleg treden met andere diaconale instanties van Den Haag. De mensen helpen bij het zich kunnen richten tot burgerlijke gemeente voorzieningen.

De blijvende aandacht van de kerkleden vragen op de sociale problemen in Nederland.

Diaconie: hulp bieden aan door de diaconie gekozen instanties of, al naar gelang van de mogelijkheden, die instanties welke door de kerkenraad worden voorgesteld. Dit thema wordt regelmatig binnen de kerkenraad aan de orde gesteld.

Nadenken over de mogelijkheid om internationale hulp te geven door eerlijke handel te stimulen middels het gebruik van bv Max Havelaar koffie. Ook STEK dient aandacht te krijgen.

Aanpassen van de diaconale prioriteiten gezien ook het wisselend karakter van de kerkleden. Blijvend toezien om individuele noden van kerkleden en in overleg treden met andere diaconale instanties van Den Haag. De mensen helpen bij het zich kunnen richten tot burgerlijke gemeente voorzieningen.

De blijvende aandacht van de kerkleden vragen op de sociale problemen in Nederland.

Diaconie: hulp bieden aan door de diaconie gekozen instanties of, al naar gelang van de mogelijkheden, die instanties welke door de kerkenraad worden voorgesteld. Dit thema wordt regelmatig binnen de kerkenraad aan de orde gesteld.

Nadenken over de mogelijkheid om internationale hulp te geven door eerlijke handel te stimulen middels het gebruik van bv Max Havelaar koffie. Ook STEK(Stichting voor stad en Kerk) dient aandacht te krijgen.

BESTUUR:

Het bestuur van de Waals Hervormde Gemeente te den Haag, de Kerkenraad (het Consistoire) bestaat uit:

  • 1 ouderling – voorzitter
  • 1 ouderling – secretaris
  • 1 ouderling – penningmeester/kerkrentmeester
  • 1 ouderling
  • 2 diakenen: voorzitter en penningmeester

Vanuit de leden van de Gemeente is er een kerkrentmeester benoemd, die belast is met het beheer van het kerkgebouw, dit in nauwe samenwerking met de kerkenraad.

BELONINGSBELEID:

De beloning van de predikant, die in vaste dienst is, de koster en de organisten geschiedt volgens

de ”Arbeidsvoorwaardenregeling” Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies, kerkrentmeester en andere vrijwillige medewerkers ontvangen geen beloning. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen indien gewenst vergoed worden.

DIACONIE:

De Diaconie verleent indien nodig financiële steun aan personen in de eigen kerkelijke gemeente.

Voor individuele steun aan personen in nood buiten de eigenlijke kerkelijke gemeente, maakt de diaconie deel uit van het SSSF, de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Hierin zijn een groot aantal fondsen verenigd. Het SSSF beoordeelt de noodzaak van de steunaanvragen.

De Diaconie neemt voorts actief deel aan de realisatie van de projecten van de Centrale Diaconie van de PKN in Den Haag.Voorts steunt de Diaconie een aantal doelen in Frankrijk en Afrika. De Diaconie draagt ook bij aan enkel activiteiten van de kerk, m.n. jeugdwerk.

EXPLOITATIEREKENING KERK EN DIACONIE OVER 2018 EN 2017. BEGROTING 2020 EN 2019.

Exploitatierekening Kerk Begroting2020 Begroting2019 Rekening2018 Rekening2017
BATEN
Huuropbrengst  €   46.000 €  65.000 €       66.714 €    54.423
Dividend- en rentebaten  €   45.000 €  35.000 €       28.182 €    31.564
Bijdragen gemeenteleden  €   10.000 €  10.000 €          8.510 €    16.236
 € 101.000 € 110.000 €     103.406 €  102.223
LASTEN
Huisvestingskosten  €    20.000 €  25.000 €      31.103 €    26.613
Pastoraat  €    90.000 €  89.000 €      89.528 €    85.053
Kosten kerkdienst, catechese en overige kosten pastoraat  €      1.000 €     1.000 €            491 €          400
Bijdragen en contributies  €    10.000 €    10.000 €       10.345 €      12.864
Salarissen en vergoedingen  €      5.000 €      5.000 €         5.129 €      5.400
Kostenbeheer en administratie  €    10.000 €    15.000 €        20.644 €    15.411
 €  136.000    €  145.000 €       157.240 €  145.741
Exploitatieresultaat  €    35.000 €  -35.000 €        -53.834 €  -43.518
Exploitatierekening Diaconie Begroting 2020 Begroting 2019 Rekening 2018 Rekening 2017
BATEN
Couponrente  €  20.000 €   23.000 €     5.491 €    12.012
Dividenden  €  20.000 €   23.000 €   32.568 €   33.923
Collectes en giften  €    2.000 €     2.200 €     2.090 €       2.213
Rente  €    1.000 €    1.000 €      1.182 €          945
€  43.000    €  49.200 €     30.349 €    49.093
LASTEN
Kosten van effecten  €  12.000  €    7.000 €     12.429 €        6.691
Ondersteuningen  €  14.200  €  18.300 €    15.150 €      19.383
Bijdragen aan kerkelijke instanties  €  16.000  €  17.100 €    16.052 €       17.091
Jeugdwerk  €    1.750  €    1.750
Overige kosten  €    2.890  €    2.414 €      4.580 €      2.353
Onvoorziene uitgaven  €    1.000 €     1.000 €       ——– €       ——–
 €   47.840 €  47.564 €    45.518 €      46.153
Exploitatieresultaat  €    -4.840 €     1.636 €    -17.862 €         3.575