fbpx

ANBI

ANBI

Les données ci-dessus, en néerlandais, se rapportent aux règles officielles de l’ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling / Organisation d’utilité publique).

Naam ANBI:

Waalse Gemeente te ‘s-Gravenhage, ook bekend als Église Réformée Wallonne de La Haye.

Vestigingsplaats : ‘s-Gravenhage
KvK nr.:78286298
RSIN nr.: 824104778
Adres: Noordeinde 25
Postcode: 2514 GB DEN HAAG
Telefoon: 070-365 75 86

Website : https://eglisereformeewallonnedelahaye.nl/anbi/
Email: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

College van Kerkrentmeesters:

Jean-Luc Édouard Marcillaud
E-mail: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

Bestuur (Consistoire):

Het bestuur van de Waalse Hervormde Gemeente te den Haag, de Kerkenraad (Consistoire) bestaat uit:
1 Predikant – voorzitter (Dominee H. Out, hartman.out@tele2.nl)
2 Ouderling-kerkrentmeesters (waaronder de penningmeester en secretaris van de kerk)
2 Diakenen: Voorzitter en Penningmeester
2 Ouderlingen: (1 vacant)

Diaconie van de Waalse Gemeente te ’s-Gravenhage:

RSIN nr.: 824104869
KvK nr.: 78286212
Vestigingsplaats : ‘s-Gravenhage
Adres: Noordeinde 25
Postcode: 2514 GB DEN HAAG
Telefoon: 070-365 75 86
Website : https://eglisereformeewallonnedelahaye.nl/anbi/
Email: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com

Penningmeester Diaconie:

Yvonne Dirksen-Ngo Mbog, Den Haag
E-mail: yvonnembog@upcmail.nl

Waalse Kerken en de Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag:

Vanaf het begin van de Reformatie maken de Waalse Kerken deel uit van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Sinds de reorganisatie van de PKN, per 1 mei 2018, zijn de Waalse Kerken onderdeel van de Classis (protestantse kerkprovincie) Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.

De voertaal in de Waalse Kerken is Frans.

Er zijn in Nederland 12 Waalse Kerken: Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Breda, Utrecht, Zwolle/Maastricht, Arnhem/Nijmegen en Groningen.

De Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag telt ± 200 leden en vrienden en is globaal opgebouwd uit de volgende groepen: Nederlanders waarvan nog een aantal afstammen van de Walen of de Hugenoten, dankzij deze groep is het gebruik van de Franse taal door de eeuwen heen bewaard gebleven, en Nederlanders die met de Franse taal en cultuur sympathiseren.

Verder zijn er Franstalige protestanten die werkzaam zijn in Nederland en, van recenter datum, protestanten afkomstig uit Franstalige Afrikaanse landen.

De Waalse Hervormde Gemeente in Den Haag is een streekgemeente. Geografisch behoren bij deze gemeente: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Voorburg en Rijswijk.

De kerkdiensten vinden plaats in het kerkgebouw aan het Noordeinde 25, in Den Haag, op zondagochtend om 10.30 uur, de online kerkdiensten zijn te volgen op Facebook en YouTube.

Doelstelling:

De Waalse Hervormde Gemeente te Den Haag heeft als doelstelling:

De verkondiging van het Evangelie in de Franse taal.

Het in stand houden van een protestantse Franstalige kerkelijke gemeente in Den Haag.

Daarnaast wil de Waalse Hervormde Gemeente te Den Haag in de eerste plaats een gastvrije gemeente zijn, een ontmoetingsplaats voor mensen van diverse geloofsrichtingen en nationaliteiten.

Een gemeente met een open oog voor de medemens dichtbij en verder weg in de wereld.

De Waalse Hervormde Gemeente te Den Haag streeft ook het levend houden van het erfgoed van de Waalse en Franse Hugenoten vluchtelingen na.

Diaconie:

De Diaconie verleent indien nodig financiële steun aan personen in de eigen kerkelijke gemeente.

Voor individuele steun aan personen in nood buiten de eigenlijke kerkelijke gemeente, maakt de diaconie deel uit van het SSSF, de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen. Hierin zijn een groot aantal fondsen verenigd. Het SSSF beoordeelt de noodzaak van de steunaanvragen.

De Diaconie neemt voorts actief deel aan de realisatie van de projecten van de Centrale Diaconie van de PKN in Den Haag.

Voorts steunt de Diaconie een aantal doelen in Frankrijk en Afrika. De Diaconie draagt ook bij aan enkele activiteiten van de kerk, m.n. jeugdwerk.

Beleidsplan 2021-2026:

Grotere bekendheid van de Protestantse Franstalige Kerkelijke Gemeente in Den Haag onder Franstaligen bewerkstelligen.

Versterking van de eenheid binnen de Kerkelijke gemeente door diverse activiteiten, in het bijzonder door inspirerende zondagsdiensten, participatie van kerkleden, muziek en achteraf samenzijn tijdens de “Cafe fraternel” of vier keer per jaar een Repas familial.

Tijdens de lockdown t.g.v. de Corona pandemie zijn de kerkdiensten grotendeels online uitgezonden. Na de hervatting van de fysieke kerkdiensten zijn de online kerkdiensten blijven bestaan. Hierdoor worden ver weg wonende leden van de kerk of mensen die niet (meer) fysiek aan de diensten kunnen deelnemen in de gelegenheid gesteld de kerkdiensten bij te wonen.

Activiteiten van de kerkelijke Gemeente toegankelijker maken, ook voor Nederlandstalige gelovigen door maandelijkse diensten met tweetalige liturgieboekjes.

Het bestuur (Consistoire) waakt over het evenwicht tussen de kerkelijke uitgaven en inkomsten.

Het genereren van inkomsten uit verhuur van de kerkruimte.

De nieuwe koster, die sinds de zomer 2020 in volledige dienst is getreden, is vol enthousiasme begonnen met het opzetten van kleinschalige concerten. De muziek wordt gebracht door o.a. muzikanten en studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. De, veelal buitenlandse, studenten die door de lockdown geen inkomsten meer hebben, kunnen hiermee wat geld verdienen. De “Voordeurconcerten” op zondagochtend na de kerkdienst, die ook gegeven worden door studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, worden door de buurtgenoten erg gewaardeerd. Met deze initiatieven wil de Waals Hervormde Gemeente Den Haag een open oog hebben voor de noden in de samenleving.

Aanpassing Diaconale taken:

– Individuele ondersteuning voor degenen die het nodig hebben; indien nodig in samenwerking met andere diaconale organisaties in Den Haag of in het centrum van de stad.

– Verwijzing naar de relevante sociale diensten.

– Participatie, samen met andere kerkelijke organisaties, in de discussie over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente Den Haag.

– Individuele ondersteuning voor mensen die andere problemen hebben dan financiele.

– Ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten voor jongeren in onze kerkelijke gemeente.

– Hulp aan door de Diaconie gekozen of door anderen aangedragen Internationale instellingen.

Beloningsbeleid:

De beloning van de predikant, die in vaste dienst is, de koster en de organisten geschiedt volgens de ”Arbeidsvoorwaardenregeling” Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van de kerkenraad, colleges en commissies, kerkrentmeester en andere vrijwillige medewerkers ontvangen geen beloning. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen indien gewenst vergoed worden.

Actuele activiteiten:

Internetsite: Aanpassen en verbeteren

Peiling: Wat zijn de ideeën van de leden ten aanzien van een opbouwende kerkdienst?

Liturgiecommissie: Wie zijn en worden de leden om meer creativiteit te genereren?

Nadenken over de goede gang van zaken van een kerkdienst en welke punten verbeterd kunnen worden.

Kerkdiensten en preken regelmatig en gestructureerd evalueren.

Deelname van leden aan de diensten: rooster van lezers, persoonlijke getuigenissen, kiezen van liederen, gebeden door leden zelf aangebracht.

Muziek stimuleren: orgel, dwarsfluit, piano, gitaar, koor om de dienst te begeleiden maar ook voor “muziek om de muziek”.

Nieuw zangboek, nieuwe liederen instuderen.

Complete liturgie op papier iedere zondag: vertalingen in het Nederlands ernaast.

Aparte kerkdienst voor specifieke groepen: jeugd, bijbelstudiegroep, vluchtelingen. Een dienst aan een specifiek en actueel diaconaal doel wijden, dienst à la Taizé.

Speciale momenten voor de kinderen inbouwen: geloofsonderricht, hoe de dienst aan te passen ?

Een ontvangstcommissie instellen: vereist is de gave van de glimlach.

Bezoeken afleggen bij andere kerken om te leren van hun inspirerende diensten: niet kopiëren maar de goede en toepasbare elementen in onze situatie gebruiken.

Na de dienst: gezamenlijke maaltijd, koffie, ontmoetingen.